logo

bannerbillede

Forretningsbetingelser
Nærværende forretningsbetingelser gælder for alle opgaver udført af Nørbjerg, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Opgaver
Nørbjerg løser de af kunden beskrevne opgaver, hvortil kommer opgaver som Nørbjerg finder relevante for kunden at få løst. Alle opgaver løses ud fra en vurdering af forholdet mellem opgavens væsentlighed samt omkostningerne ved dens løsning.

Honorar
Honorar beregnes efter medgået tid til den enhver tid gældende timepris, medmindre andet er aftalt. Fakturering sker ugentlig bagud, medmindre andet er aftalt. Ved betaling efter forfald tilskrives renter jf. renteloven.

Tavshedspligt
Nørbjerg behandler alle oplysninger om kundens forhold absolut fortroligt.

Ansvar og ansvarsbegrænsning
Nørbjerg er ansvarlig for de løste opgaver i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, men kan alene gøres ansvarlig for kundens direkte tab og kan således ikke gøres ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller goodwill, mistede besparelser eller tab af data samt andre følgeskader og indirekte tab.

Nørbjergs samlede erstatningsansvar for kundens tab kan dog maksimalt udgøre det mindste af følgende:
1) det afregnede honorar for opgavens udførelse
2) det afregnede honorar for seneste 3 måneder

Kundens krav om erstatning mod Nørbjerg bortfalder, hvis ikke det er gjort gældende inden rimelig tid efter at kunden konstaterede eller burde have konstateret grundlaget for erstatningskravet.

Tvister
Eventuelle tvister mellem Nørbjerg og kunden skal afgøres ved danske domstole efter dansk ret.